กิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนให้ปลอดภัย การเข้าใจชีวิตวัยรุ่น และจิตวิทยาของการอยู่ร่วมกัน  โดย ดร.สนิท  หฤหรรษวาสิน  รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X