SIBA College รับการตรวจกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยผลการตรวจเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร  SIBA CENTER  

X