SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 โดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากนั้นผู้ปกครอง ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA Center ชั้น 2

X