การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร – บางซื่อ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร และเขตบางซื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในอันที่จะสืบสานและคัดสรร ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดวัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็ง ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ชั้น 2

X