SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งได้รายได้พิเศษแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ซึ่งมีสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครงานมากมาย เช่น  McDonald’s ธุรกิจอาหารในเครือเซ็นทรัล CRG  S&P The PIZZA  ZEN  GET! On the table “ที่นี่  SIBA เรามีงานทำ…ตั้งแต่ยังไม่จบ” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X