SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และผู้แทนผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญในสาขางานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบในการบริหารงานของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย  อาคาร SIBA CENTER

X