คณะกรรมการของอาชีวกรุงเทพ เข้าตรวจมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ณัชธร ปิ่นเพียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ และคณะตรวจติดตามเป็นคณะกรรมการในการตรวจมาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาชีวกรุงเทพ ได้ตรวจเยี่ยมในวิทยาลัยฯ เช่น SIBA Canteen ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ซึ่ง SIBA College จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Onsite  จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยนักศึกษาต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัยฯ เว้นระยะห่างในการใช้ชีวิตภายในวิทยาลัยฯ (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทุกกระบวนการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

X