SIBA จัดปฐมนิเทศนักศึกษา English Program ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร  ร่วมงานปฐมนิเทศกล่าวต้อนรับนักศึกษา English Program  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทราบหลักสูตรการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติต่างๆ และมอบหน้ากากอนามัย SIBA พร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

X