วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”ครบรอบ 58 ปี โดยทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้รับยอดเงินบริจาคผ่านรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสิ้น 15,598,788.35 บาท เพื่อนำรายได้สมทบในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

X