SIBA College มอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19

SIBA College โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาฝึกงาน ได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 600 ชิ้น ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้กับแพทย์หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนายแพทย์ธัญดร จีระพันธุ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารบกในการปฏิบัติงานภารกิจ State Quarantine เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63  ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

X