ศูนย์ทดสอบฝึมือแรงงาน SIBA College จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียน ปวช.ปีที่ 3 สาขาการบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 เพื่อคุณภาพของนักเรียนก่อนจบการศึกษา และการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีบุคลากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ควบคุมการสอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคาร SIBA Center และอาคาร ERC   

X