SIBA College นำคณาจารย์ นักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

SIBA College จัดคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม , การตลาด และคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เพื่อฝึกทักษะสายอาชีพตามความสนใจของนักเรียน เช่น การออกแบบแพ็คเกจ ของสาขาการตลาด , การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และการทำบะหมี่เย็น ของสาขาการโรงแรม โดยมีอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อวันที่  24 มกราคม 2563 

X