SIBA College เข้ารับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เข้ารับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และเข้ารับเกียรติบัตรจากพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวเอกชน 1 ใน 4 วิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และ 1 ในสถานศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ

ในวันเดียวกันนี้  SIBA  College จัดนิทรรศการอัตลักษณ์วิถีพุทธชาว SIBA ‘ธรรมะ คุณะ หรรษา’ และจัดคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 2 ฟังบรรยายในการประชุมสัมมนาสืบสานอุดมการณ์สถานศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X