SIBA College ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการบริหารเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร”

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

X