SIBA ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหาร และครูดีเด่น” ประจำปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ขอแสดงความยินดีกับ  “ผู้บริหาร และครูดีเด่น” ประจำปี 2562 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี กลุ่มกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ ผู้บริหารดีเด่น   และ อาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม ครูดีเด่น 

X