SIBA College จัดงานวิชาการ “2020 5G SIBA Academy” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดกิจกรรมวันวิชาการ “2020 5G SIBA Academy” ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน – นักศึกษาสาขาต่าง ๆ นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย คุณวิมลรัตน์   ภูริคุปต์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ ประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการต่างๆ เช่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน การออกร้านจำหน่ายสินค้า เถ้าแก่น้อยปั้นร้าน การประมูลสินค้า การแสดงโชว์ผสมเครื่องดื่ม การประกวดขับร้องเพลง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

X