SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยมี ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  วิทยาเขตอีอีซี ผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ณ อาคารปัญญาภิรมย์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปวส. โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม รุ่นที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

X