SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้กับพนักงาน กสทช. ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College เปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมMicrosoft  Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทดสอบวัดระดับความรู้ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวนกว่า 300 คน โดยมี อาจารย์ศิรดา บวรโชติหิรัญ ผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนา อาจารย์ธีรภัทร  พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน อาจารย์เกสรา ฉายารัตน์ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา และ อาจารย์ศิวรุจน์  ศรีแจ่มใส อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรมและทดสอบ ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SIBA CENTER

X