SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานปณิธานคำสอนของพ่อ รัชกาลที่ 9 จัดโดย SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนเพชราวุธกองทัพบกอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และ SIBA College เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

X