SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ KIDZANIA Bangkok

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) สาขาภาษาต่างประเทศ กับ คุณธราเทพ จัตุเรศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KIDZANIA BANGKOK) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อาคารเรียนรู้สนุกและดี (ERC) โดยจะเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2563

X