สาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา (ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์, อาจารย์​มนตรี สายหนู และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ออกทัศนศึกษาเก็บเส้นทางฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา (ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่)​ อาทิ วัดพระธาตุ​ลำปางหลวง ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (ethics tourism) หมู่บ้านม้งดอยปุย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  พระธาตุดอยสุเทพ วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด ปั่นจักรยานท่องเที่ยววัดสำคัญ ในคูเวียงเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก และชมการแสดงวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2562    

X