สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ SIBA College ดูงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เกสรา ฉายารัตน์ อาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช และอาจารย์วิภาพักตร์ สู่บุญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีฯ นำนักศึกษา ปวช. ปี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี โดยมีคุณศิรารัตน์ ไชยราช เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่างๆ ตลอดกิจกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร   

X