SIBA COLLEGE

One Day Trip กับสาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร

ผู้อ่าน 1

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส. 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Scroll Up
X