SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562  ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562  โดยมีอาจารย์ศิรดา บวรโชติหิรัญ ผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนา อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา และอาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นางสาวพัชราภรณ์ ยาวรัมย์ บุคลากรสำนักวางแผนฯ เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้ อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรในพิธีปิดการอบรม ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5508 อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X