SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562  ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562  โดยมีอาจารย์ศิรดา บวรโชติหิรัญ ผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนา อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา และอาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นางสาวพัชราภรณ์ ยาวรัมย์ บุคลากรสำนักวางแผนฯ เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้ อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรในพิธีปิดการอบรม ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5508 อาคาร SIBA CENTER

X