SIBA College จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562  โดยมี อาจารย์ศิรดา บวรโชติหิรัญ  ผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนา อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร  หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ อาจารย์ทัศนีย์  ศรีภุมมา และอาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากร ตลอดการฝึกอบรมในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 5606 อาคาร SIBA CENTER

X