พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล   เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6  และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี   โดยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นประทานวโรกาสให้ครูเกษียณอายุการทำงาน เข้าเฝ้ากราบทูลลา และครูที่อายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี เข้ารับประทานของที่ระลึก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562  ณ  หอวชิราวุธานุสรณ์  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ  ถนนสามเสน  กรุงเทพฯ โดยมีรายนามดังนี้

ครูเกษียณอายุการทำงาน เฝ้ากราบทูลลา

  1. อาจารย์สุรพล  บุญทองสุข           รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ
  2. อาจารย์บำเรอ  ศรีสุขใส             อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน
  3. อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน   อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
  4. อาจารย์ถาวร   ประรงค์ทอง         อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี
  5. อาจารย์วิภาพักตร์  สู่บุญ             อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี

  1. อาจารย์กริน     ชวลิตวงษ์พร

ครูปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี

  1. อาจารย์พรชัย    พจนานันทกุล             5.  อาจารย์ศศิวิภา    วงษ์พิรา
  2. อาจารย์ศักย์ศรณ์  ศรีมังกรแก้ว           6.  อาจารย์วุฒิพงษ์   ศรีประสาน
  3. อาจารย์บุญยิ่ง    แกสันเทียะ                7.  อาจารย์ลภัสรดา   บุญทองสุข
  4. อาจารย์ทิวาพร   ชุมวรฐายี
X