SIBA College มอบกระเช้าเกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนว ประจำปี 2562

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล   รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยคณาจารย์SIBA College มอบกระเช้าดอกไม้เกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวประจำปี 2562  ดังนี้

  1. อาจารย์มนัสนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม
  2. อาจารย์นิภา เกตุเทพา หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  3. อาจารย์ชวนชื่น ทองสอง อาจารย์แนะแนวโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
X