SIBA College ให้การต้อนรับ 2 วิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก 2 วิทยาลัยฯ และนำชมการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ  ดังนี้

คณาจารย์จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 19 กันยายน 2562  

คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ นำโดยอาจารย์ศิริ ซำมาซา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมในวันที่ 23 กันยายน 2562

X