APP “Money Coach” ของเด็ก SIBA ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ธนาคารแห่งประเทศไทย

SIBA College ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย 

  1. นายต้นตระการ  ทรงบานชื่น  ปวช. 2/1  สาขาการบัญชี 
  2. น.ส.ธวัลพร  กรวยทอง         ปวช. 3/2  สาขาการบัญชี 
  3. นายรณกฤต  ศรีตัณฑ์          ปวส. 1/1  สาขามัลติมีเดีย
  4. นายวัชระ  โวอ่อนศรี            ปวส. 1/1  สาขามัลติมีเดีย 
  5. น.ส.ชญาณี  ศรีระคุณ           ปวส. 2/1  สาขาการบัญชี

ร่วมกันจัดทำ App “Money Coach” เพื่อปลูกฝังให้เพื่อนๆ ชาว SIBA รู้จักการออม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ชรินทร  ชะเอมเทส อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี   อาจารย์ทศพล  รุ่งกรุด  อาจารย์ประจำสาขามัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ให้คำแนะนำในครั้งนี้

ซึ่งคณาจารย์ และนักเรียน SIBA เป็น 1 ใน 11 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง เพิ่มพูนเทคนิคที่จำเป็น พร้อมรับทุนสนับสนุนจำนวน 11,000 บาทในการจัดทำโคงการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสมานสโมสร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

X