SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1-2 เข้าร่วมทดสอบดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานไว้  ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานในอนาคตได้  ในวันที่ 25 กันยายน 2562  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคาร SIBA CENTER

X