พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีมอบธงเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน SIBA GAMES’ 2019 โดยในปีนี้มี Concept ว่า “SIBA 5G” คือ

Good :  เก่งและดีมีคุณภาพ    Great : ยิ่งใหญ่  รุ่งเรือง   Growth :  เจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด

Gentle :  อ่อนน้อม นุ่มนวล มีความเป็นไทย   และ Global : ระดับโลก นานาชาติ 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี ทั้ง 4 สี ดังนี้

สีแดง อาจารย์อาจารย์ณัฐิวุฒิ   รอดพันธ์       สีฟ้า อาจารย์ณัฐเกียรติ  ฉิมภู่  

สีเขียว อาจารย์เกสรา  ฉายารัตน์           และสีม่วง อาจารย์วาสนา  สดับพงศ์ 

รับมอบธงจากท่านประธานเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาประธานสีทั้ง 4 สี คือ  

สีแดง  พี่โอปอ  นายชนน  นกชำดิ    ปวส.2/2 การโรงแรม  

สีฟ้า   พี่เบนซ์  นางสาวกชกร  โทสุวรรณ์  ปวส.2/1 การบัญชี   

สีเขียว  พี่โจ๊ะ  นางสาวรุจิรัตน์  พูลสวัสดิ์   ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สีม่วง  พี่ฟลุ๊ค นายวรวรรณ  จันทร์สุคนธ์ ปวส.2/1 การตลาด

ซึ่งในวันนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์  เชียร์ลีดเดอร์  ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามัคคีของสมาชิกภายในสี ในวันที่ 13 กันยายน 2562  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัย

X