คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน  และในโอกาสนี้ได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนำไปสมทบร่วมกับศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ในวันที่ 20 กันยายน 2562

X