SIBA College จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนหอวัง

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ SIBA เป็นวิทยากรให้การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและฝึกทักษะชีวิตในด้านการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียน สร้างแนวการคิดโดยการสร้างทัศนคติที่ดี รวมถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน และเข้าใจถึงบทบาทของตนเองมากขึ้น

ทั้งนี้ อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังด้วย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

X