นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานให้กับนักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวข้อ “ATTITUDE MAKES A DIFFERENCE”  เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านทัศนคติที่ดี และด้านบุคลิกภาพที่ดีในการฝึกงาน โดยมีคุณอดิศักดิ์ เก็งวินิจ ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา และคุณชุติมา สินธุ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาจาก Waldorf Astoria Bangkok  ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION 

X