บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 12 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่ต้องเร่งผลิตประชากรคุณภาพสู่โลกธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาในยุคดิจิทัล โดยมีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ แมคไทย เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, Kidzania Bangkok, วัน สต็อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส, The Berkeley Hotel Pratunum, เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, เซ็นทรัล วัตสัน และ The Emerald Hotel

ทั้งนี้  หลังการเสวนาผู้แทนสถานประกอบการได้ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันในกิจกรรม’ภัตตาคารจำลอง’ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ในระดับ ปวส.ปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ ของหลักสูตร  ในบรรยากาศภัตตาคารอาหารเม็กซิกัน และภัตตาคารอาหารไทยพร้อมการแสดงที่สร้างความประทับใจ อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริหารงานจัดการโดยนักศึกษาเองทั้งหมดไม่ว่าการวางแผน การประกอบอาหาร การตลาด การเงิน และการต้อนรับ ผู้แทนสถานประกอบการได้ให้คำแนะนำ แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต นับได้ว่าเป็นประโยน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพระดับแนวหน้าในวงการ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการและการฝึกภาคปฏิบัติวิชาโครงการณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER ดังนี้

23 สิงหาคม 2562  บรรยากาศภัตตาคารอาหารเม็กซิกัน

30 สิงหาคม 2562  บรรยากาศภัตตาคารอาหารไทย

X