SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน และ อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สกสค.) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

X