ผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ร่วมการอบรมสัมมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิถีพุทธระดับสูง”

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA ร่วมการอบรมสัมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธระดับสูง บูรณาการคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)โดยมีพระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเข้ารับประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นสูง ในการดำเนินการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ด้วยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการศึกษา และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณอาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

X