ผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ร่วมการอบรมสัมมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิถีพุทธระดับสูง”

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA ร่วมการอบรมสัมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธระดับสูง บูรณาการคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา (MCU Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562)โดยมีพระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และเข้ารับประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นสูง ในการดำเนินการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ด้วยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการศึกษา และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณอาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X