SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย ครั้งที่ 2

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ“บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย” ครั้งที่ 2 จัดโดยวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสภาวัฒนธรรมสำนักงานเขตจตุจักร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผลการแข่งขันตามรายละเอียด ดังนี้

 • ประเภทการบรรยายธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  นายต้นตระการ  ทรงบานชื่น นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2/1 บัญชี  ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • ประเภทการคัดลายมือ  ระดับอุดมศึกษา
  นางสาวรุจิตรา  วงศ์จันทร์ ปวส.ปีที่ 1/1 การตลาด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • ประเภทการคัดลายมือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  นางสาวสุภัศรา  สายทอง ปวช.ปีที่ 2/1 การโรงแรม และ 
  นางสาวภัทรพร  แก้ววัง ปวช.ปีที่ 1/2 คอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลชมเชย
 • ประเภทการคัดลายมือ  ระดับครู-อาจารย์
  อาจารย์ธงชัย  จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย

ทั้งนี้ ในโครงการดังกล่าว มีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือไทย ประเภท ครู คือ อาจารย์ชนิศา  แจ้งอรุณ และคณะทีมงานชมรมพุทธศาสนา นำทีมโดย อาจารย์บำเรอ  ศรีสุขใส พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษาช่วยรับลงทะเบียนในกิจกรรมดังกล่าว

X