SIBA College แนะนำหลักสูตร SIBA BTEC และให้บริการวิชาการวิชาชีพกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

SIBA College จัดคณาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมให้บริการวิชาการวิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

  • อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยคุณวรรณกร มูลคำ และ Ms.Katherine Anne DUMARAOSบรรยายถึงหลักสูตร BTEC ในสาขา Hospitality ซึ่ง SIBA Collegeได้รับสิทธิ์การจัดการเรียนการสอนแห่งแรกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  • อาจารย์บัวไข  ทองหล่อ อาจารย์สุกัญญา  โคตรเสนา และอาจารย์นวพร  เยื้อนแย้มอาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา SIBA ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางอาชีพ” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสาธิต และสอนให้นักเรียนได้ฝึกทำ  “ดอกรวงผึ้ง” และการพับผ้า Napkinแบบต่างๆ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562ณ  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
X