SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา แนะนำการใช้งาน และประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นของวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ ผู้ปกครองได้ร่วมฟังการบรรยาย “พลังของครอบครัว” โดย คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จากนั้นผู้ปกครองนักเรียนสาขาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียนสาขาประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิชาศิลปกรรม พบผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เพื่อรับฟังแนวทางการฝึกงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X