นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภัคพล คลิ้งบัวทอง นายอศัลยา ศรีอวยพรชัย และนายณัฐพล ปรุงเปี่ยม เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมฐานสนุกๆ ถอดรหัส AI , Automation และ Big Data เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาทักษะเลือกอาชีพ ให้พร้อมรับมือกับอนาคต ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร KX – Knowledge Xchange for Innovation

X