SIBA College รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รางวัลพระราชทาน รุ่นที่ 1

พระไมตรี ทนฺตกาโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน กรุงเทพฯ  พร้อมด้วย คุณสาวิตรี ยาหอม กรรมการ เยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือก SIBA Collegeเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ และผู้แทนสถานศึกษาจากโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน และคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะนำเสนองานกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และนำชมการแสดง “เรื่องเล่าไตรรงค์ ธงสยาม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจเอกสารหลักฐาน สังเกตการณ์การสอน สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมวิถีพุทธ เพื่อต่อยอดกิจกรรม ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

X