นักเรียน-นักศึกษา SIBA College เข้าอบรมผู้นำวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้นักเรียน นักศึกษา เข้าอบรมผู้นำวิถีพุทธ เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เก่ง ดี มี สุข และสามารถนำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยพระครููสาทรปริยัติคุณ ดร.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระวิทยากรให้การอบรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี จตุจักร กรุงเทพฯ “หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม”

X