SIBA College มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนเสนานิคม

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์พรชัย  พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด และคณาจารย์ SIBA Collegeมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีอาจารย์มนัสนันท์ เบ็ญจศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานิคม เป็นผู้รับมอบทุน พร้อมด้วย อาจารย์พุทธชาติ การีเวท อาจารย์แนะแนว ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสนานิคม กรุงเทพฯ

X