ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA College ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา SIBA College เข้ารับการอบรมธรรมะในหัวข้อ “การนำหลักธรรมมาใช้เพื่อการบริหาร และจัดการเรียนการสอน” ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER “หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม”

X