SIBA College นำนักศึกษาท่องเที่ยว ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 และปวส.ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ พระราชวังบางปะอิน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

X