SIBA College นำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 และปวส.ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  วัดพระเชตุพน และวัดอรุณราชวราราม

X