SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา บรรยายเรื่องความร่วมมือในการดูแลนักเรียนนักศึกษา และการใช้ “แอปพลิเคชั่นของวิทยาลัยฯ” จากนั้นผู้ปกครอง ได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำความคุ้นเคย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

X