SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์อัสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประวัติความเป็นมาของธนาคารไทย วิวัฒนาการเงินตรา และไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการหาข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยว และเป็นประสบการณ์ในสายอาชีพการท่องเที่ยว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

X