นักศึกษา SIBA College เข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีสอาด และนางสาวสุทธิดา ผ่องใส นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ซึ่งเป็นผู้ที่ดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562 ในวันที่  29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ

X